Mây khói trời mai làn sóng toả,
Dòng Ngân xe nhích ngàn buồm múa.
Mộng hồn phảng phất về thiên phủ.
Nghe trời nhủ,
Chẳng hay người định về đâu đó?

Ta thưa: ngày chiều đường xa lỡ,
Thơ có câu hay khiến người sợ.
Chín vạn dặm cánh bằng gặp gió.
Gió lên nữa,
Đi tới non tiên thuyền nhẹ chở.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.