Núi Ốc Châu vầng trăng kiều diễm
Người về nhà suối Diệm xuôi thuyền
Hoa vàng rơi rụng triền miên
Lâu lâu cò trắng sợ thuyền bay cao

tửu tận tình do tại