Sa chân trót đã xuống thuyền buôn,
Cả giận thôi thôi khó nghĩ khôn.
Non nước chắc chi lời ước cũ,
Phong trần liều với mũi dao con.
Hoa lìa dưới trướng hồn man mac,
Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon.
Cho biết tay già là tổ bợm,
Dù ai bóp bẹp cũng vê tròn.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003