Mộng vườn xưa, hồn theo xứ say mơ
Tùng cúc dáng xưa đâu chẳng thấy
Cỏ xanh mây trắng lặng như tờ
Lặng như tờ, mộng vườn xưa

tửu tận tình do tại