Bầy sách nhưng không học
Trăm lo hỏng cả trăm
Chợ ra đâu cách đúng
Cày cuốc không vườn cằn
Còn việc nay ra lính
Biết thơ bao mới làm
Các anh đừng bắt chước
Lần lữa thẹn nhiều năm

tửu tận tình do tại