Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 05/12/2018 10:04 bởi tôn tiền tử
Chiêm Đồng 詹同 năm sinh và mất không rõ, vốn tên Chiêm Thư 詹書, tự Đồng Văn 同文, người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây) cuối đời Nguyên đầu đời Minh, thông tuệ từ nhỏ. Cuối Nguyên từng làm học chính ở lộ Sâm Châu, sau lánh loạn chiến tranh, ngụ cư ở Hoàng Châu. Trần Hữu Lượng mời làm Hàn lâm học sĩ thừa chỉ kiêm Ngự sử. Năm Chí Chinh thứ 24, Chu Nguyên Chương đánh chiếm Vũ Xương, ông theo quân về Nam Kinh, làm các chức Quốc tử giám bác sĩ, Khảo công lang, dần đến chức Học sĩ thừa chỉ, kiêm Thượng thư bộ lại. Tác phẩm có Thiên cù thư tiếu tập.