Gái họ Bành tuổi mười sáu bẩy
Trên sân cầu đã nổi nhất ngôi
Năm nay tuổi quá hai mươi
Tài cầu nhào lộn hơn người tinh thông
Thoa ngọc bích mây lồng tóc búi
Áo mầi xạnh thạch lựu quần tơ
Bước đi nhẹ chẳng hương đưa
Chiêu gồm mười sáu trước vua diễn trình
Vòng phải trái hết nhanh lại chậm
Mỗi bước sen in đậm tài hoa
Không là vòng ngọc chẳng lìa
Là keo loan gắn khó chia khó rời
Hết các chiêu nước trôi hoa rụng
Tụ lại tan én liệng gió đưa
Sân cầu trăm vẻ trình phô
Người xem như núi trầm trồ tiếng reo
Còn đâu nữa đạn Liêu cung Bố
Tài nữ lưu ít có người hơn
Há đâu mỗi kiếm Công Tôn
Khiến người xem viết thảo còn truyền nay

tửu tận tình do tại