Phật xanh
Trên sạp hàng.
Chúng tôi ăn nụ cười
Và nhả răng.


Nguồn: http://www.tienve.org
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)