Những bài thơ từ tập Hoa ngày thường - Chim báo bão của tác giả.