Nghe Phan Xuân Thơ ngâm:

http://bahung.violet.vn/d...ent/show/entry_id/1637787

Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân