Thần Anh đá ấy;
Cõi thiên tiên sao lại xuống trần chi?
Đá với cây hỏi có duyên gì;
Mang ngọc báu đi về nơi cõi tục.
Vì ai bầy chuyện duyên kim ngọc;
Để nỗi chia lìa phận trúc mai.

Vườn Đại Quan riêng một bậc tài trai;
bách diễm hỏi rằng ai tri kỷ?
Cùng ngắm mai thưởng nguyệt, cùng uống rượu làm thơ, cùng chôn hoa khóc nhuỵ;
cùng đọc Nam hoa kinh, cùng xem Tây sương ký.
Hỏi trời xanh sao đem lệ trả cho tình?
Đường tu nào biết có thành!


Bảo Ngọc: nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.