送李侍御赴安西

行子對飛蓬,
金鞭指鐵驄。
功名萬里外,
心事一杯中。
虜障燕支北,
秦城太白東。
離魂莫惆悵,
看取寶刀雄。

 

Tống Lý thị ngự phó An Tây

Hành tử đối phi bồng,
Kim tiên chỉ thiết thông.
Công danh vạn lý ngoại,
Tâm sự nhất bôi trung.
Lỗ chướng Yên Chi bắc,
Tần thành Thái Bạch đông.
Ly hồn mạc trù trướng,
Khán thủ bảo đao hùng.

 

Dịch nghĩa

Trước mặt người đi là cỏ bồng đang bay,
Roi sắt chỉ hướng cho ngựa thông mặc áo giáp chạy.
Công danh của ông nay tại nơi xa vạn dặm,
Tâm sự đã kể qua chén rượu.
Rợ đóng trại ở phía bắc núi Yên Chi,
Kinh đô Trường An ở phía đông ngọn Thái Bạch.
Tâm hồn người ra đi đứng buồn bã,
Hãy xem và gìn giữ cho đao quý luôn hùng tráng.


Tác giả viết bài này trong khoảng thời gian ông giữ chức hình bộ thị lang trong triều ở kinh đô. An Tây là viết tắt của An Tây đô hộ phủ, nay trong khu tự trị Tân Cương thuộc Trung Quốc (tương tự An Nam đô hộ phủ, nhưng nay trong nước độc lập Việt Nam ta).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi cỏ bồng bay trước mặt
Roi sắt vung giáp mặc ngựa thông
Nơi xa vạn dặm lập công
Tâm tư đã kể qua chung rượu mời
Rợ núi Yên trại ngoài phía bắc
Kinh Trường An Thái Bạch phía đông
Tâm hồn buồn bã xin đừng
Bảo đao gắng giữ khí hùng luôn luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi trước mặt cỏ hoa may,
Roi sắt chỉ đường thông ngựa bay.
Danh lợi của ông nơi vạn dặm,
Tâm tình qua kể rượu chung bày.
Yên Chi phía bắc rợ trong trại,
Thái Bạch đông, Trường An ở đây.
Tâm sự người đi thường thảm não,
Giữ luôn hùng tráng bảo đao nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đi đối ngọn cỏ bồng,
Ngọn roi chỉ hướng ngựa thông phi vù.
Công danh ngàn dặm xa mù,
Kề bên chén rượu tâm tư muôn trùng.
Yên Chi rợ bắc đóng quân,
Phía đông Thái Bạch kinh thành Trường An.
Người đi tâm sự chứa chan,
Bảo đao hùng khí luôn mang bên mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời