Tán thanh nổi tiếng một thì,
Gieo sầu hồn muốn nát vì phân minh.
Tiệc xong nàng phải đăng trình,
Ngọn triều chưa xuống lung linh trăng tàn.

tửu tận tình do tại