Gặp Tần Hoài hai mươi năm sắp
Nơi chân trời già lại gặp nhau
Thương Ngô khói lạnh trúc sầu
Bút mòn văn tủi đến đầu biển Nam
Xe khách bon chợ Yên gà gáy
Bụi bết vàng đường trẩy Cửu Môn
Đài vàng khách gặp chẳng còn
Kinh Kha lại bảo gã mòn mỏi say


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)