Núi thu liền sông thu
Hoa thu hồng tươi nhụy
Gió độc tràn núi đồi
Lửa dội về thành thị
Chó trời xuống Vu môn
Vòng trắng dàn quân lũy
Huyện đẹp đáng thương thay
Gai góc đầy lối cũ
Quy phục bọn đại phu
Cắt cổ người đức độ
Người Sở đốt kho tàng
Che thâm cung mờ tỏ
Dẫm nát chốn sơn trung
Người chết đường chết chợ
Than thở thương người xưa
Mất còn từ nay rõ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)