Giang Nam biến đổi chục năm rày
Sống ót cùng nhau trải đắng cay
Kinh Khẩu buồn nghe trăm trận vỡ
Dương Châu sầu nhắc bảy ngày vây
Máu đào chiến luỹ còn nguyên vết
Đầu bạc chinh y tưởng những ngày
Chu Hỗ Đông Kinh đang tuổi trẻ
Chớ hoài chí khí gửi làng say


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)