Người vừa lo vừa già ngày ấy
Ngóng trông nhau mỗi kẻ một phương
Buổi ly tan uống bao nhiêu rượu
Nay hoa vàng trong mắt vấn vương
Đất trời chỉ còn lòng yêu nước
Buồn giang sơn tóc đã điểm sương
Ngàn dặm xa cám ơn thăm hỏi
Kẻ lưu vong nước mất hận trường

tửu tận tình do tại