Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/02/2019 16:52 bởi tôn tiền tử
Cù Thức Tự 瞿式耜 (1594-1651) là thi nhân và tướng lĩnh chống Thanh cuối Minh, tự Khởi Điền 起田, Bá Lược 伯略, hiệu Giá Hiên 稼軒, người Thường Thục (nay thuộc Giang Tô). Ông từng thờ Tiền Khiêm Ích làm thầy, đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 44, làm quan đến Hộ khoa cấp sự trung. Triều Hoằng Quang Nam Minh, làm quan đến Hữu thiên đô ngự sử. Đầu năm Vĩnh Lịch, Quế Vương thăng Văn Uyên các đại học sĩ. Năm Vĩnh Lịch thứ 4, Quế Lâm thất thủ bị bắt, không khuất bị chết. Tác phẩm có Cù Trung Tuyên công tập.