Đắng cay nhiều biệt ly người trẻ tuổi
Đánh xe đi đến chỗ kiếm vận thông
Dừng chốc lát mời một ly cùng uống
Uống chưa xong xe lăn bánh ầm ầm
Tiếng xe kêu khoảng mười hay trăm bước
Bụi bốc lên trong ba dặm hoặc năm
Tiếng xe hết và bụi xe xa tắp
Người trên xe hơn thế đã xa xăm

tửu tận tình do tại