Thuở trước thời Đinh Nguyễn quốc công,
Cứu dân đói bệnh lúc bần cùng.
Khuyên cầu Phật mẫu mong ơn độ,
Lại chỉ khơi ngòi để nước thông.
Muốn ấm giục người nên kéo kén,
Muốn non ngô lúa cất trong phòng.
Đến nay ai nhớ điều nhân ấy?
Dù có bia ghi nói thuỷ chung.

tửu tận tình do tại