Họ Nguyễn sinh ra tại cuối Trần,
Đông Sơn Mao Xá vốn quê thần.
Toàn tài văn võ vua Lê trọng,
Đủ sự nhân từ nặng nghĩa ân.
Vâng mệnh Sơn Nam trừ nạn lụt,
Dựng nhà ngụ lại với người dân.
Phúc thần hoàng mẫu danh cao quý,
Hiến Đế từng khen nếp cổ nhân.

tửu tận tình do tại