Hoàng hôn vừa đến miếu Đồi Tam,
Khi bước lên bờ hỏi việc luôn.
Năm họ đầu quân nêu chuyện cũ,
Các ông vì nghĩa dựng xây nền.
Tại vũng miếu Trúc vua xưa ở,
Nay có thuyền neo tạm trú buôn.
Giếng đá từ lâu người khách trọ,
Vẫn vui làng chợ sáng như đêm.

tửu tận tình do tại