Máu đi trên ngọn thanh tùng
Ngô đồng nghi hoặc màu nung nấu màu
Ý trời khổ độc ngần sao
Toàn sinh hứa diệu chiêm bao chuyên cần
Mù sương sư muội nhập thần
Trùng khơi ký ức cơ trần kiêu sa
Năm về mỏi mệt ngày hoa
Tơ chùng bẻ chị một tà xiêm xanh.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973