Cây ngô đồng
Gió thu rụng chiếc lá khô,
Chiếc kia sương móc vập vồ rấp ranh.
Tháng hai năm tới lá xanh,
Mọc ngay chỗ lá lìa cành năm nay.
Cung Hán Phi Yến ân đầy,
Ban Cơ tàn tạ lại đày lãnh cung.
Thấy chăng ấy loại ngô đồng.

tửu tận tình do tại