錦清廟

東閣街前一死生,
儒冠見節正崢嶸。
夜臺莫氏如前席,
應向君臣義上明。

 

Cẩm Thanh miếu

Đông Các nhai tiền nhất tử sinh,
Nho quan kiến tiết chính tranh vanh.
Dạ đài Mạc thị như tiền tịch,
Ứng hướng quân thần nghĩa thượng minh.

 

Dịch nghĩa

Một sống một chết trước đường Đông Các,
Thấy rõ tiết tháo của nhà nho cao vòi vọi.
Dưới suối vàng họ Mạc, nếu đứng trước bàn thờ,
Cần phải đề cao nghĩa quân thần sáng láng.


Nguyên chú: Miếu ở ngoài thành, cách cửa đông một dặm, thuộc phường Đông Các, huyện Thọ Xương. Dã sử chép: Niên hiệu Thuận Bình nhà Lê, nguyên soái Trịnh Tùng đi theo đường sông Đà, dẫn quân xuống phía đông thừa thắng đánh úp vào Thăng Long. Mạc Mậu Hợp bỏ thành chạy ra cửa đông nam, quân Trịnh Tùng đuổi theo ráo riết. Bỗng có người đội mũ lông chồn, áo bào gấm thắt đai vàng đi từ hồ Thái Cực đến chặn ngang đường Đông Các, dập đầu trước ngựa của nguyên soái, tướng sĩ bắt lấy tra hỏi. Người đó khai tên họ, là tiến sĩ triều Mạc, làm quan chức Ngự sử đài, đến đây để cứu vua nhà Mạc. Nguyên soái Trịnh Tùng ra lệnh chém vì tội giúp vua Mạc Mậu Hợp qua sông chạy thoát. Quân Trịnh trở về Thanh Hoá, Mạc Hậu Hợp vào Thăng Long, lập tức cho đắp mộ và dựng miếu thờ ngay ở chỗ đó để biểu dương tấm gương trung nghĩa, rồi đặt tên là miếu Cẩm Thanh. Vì lẽ đó nên miếu ở ngay giữa lòng đường, đến nay vẫn còn. Về họ tên, khoa thi, quê quán của người đó không khảo cứu được.

Hiện ở nhà số 10 ngõ Trung Yên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn còn tấm bia nói về sự kiện này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]