Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (2 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/09/2013 09:18 bởi Vanachi
Bão Phòng 鮑防 tự Tử Thận, người Tương Dương, là một chính trị gia đời Đường. Ông thiếu thời nghèo nhưng hiếu học, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 12 (753). Đời vua Đại Tông, ông làm quan đến Hà Đông tiết độ sứ, Thái Nguyên doãn, Ngự sử đại phu, Phúc Kiến Giang Tây giám sát sứ. Năm Trinh Nguyên thứ 5, ông làm quan tới Lễ bộ thị lang, cuối cùng làm đến Công bộ thượng thư. Ông thiện thơ văn, cùng với Trung thư xá nhân Tạ Lương Bật 謝良弼 hữu hảo, người đời xưng là Bão-Tạ. Ông có "Bão Phòng tập" 鮑防集 đã thất truyền. "Toàn Đường thi" chép thơ ông 8 bài và 3 câu đối.