Trước trăng đêm sáng trăng
Người đẹp ánh xa cùng
Một khoảng trời không bụi
Đêm nay quên được không?
Phù dung sương gió lạc
Ngỡ sót chăn thêu thơm.