Sinh thời Thủ Độ trấn nơi đây,
Đắp luỹ xây kho tại đất này.
Chẳng chán thiên triều sang cướp phá,
Dự phòng Hưng Đạo xếp lương đầy.
Lý thần người ghép làm điều ác,
Trần tướng, dân tôn võ nghiệp hay.
Tháng tám mỗi khi ngày kị đến,
Khắp vùng kính lễ đội ơn dày.

tửu tận tình do tại