Vì tôn dị giáo cho nên nỗi
Mắc dễ, nhưng trừ bệnh khó thay
Lý, Phạm tôn Lê triều nhân đức
Bùi, Dương nêu cuộc sống rất gay
Đông minh chống chọi nhiều người chết
Nam hải phòng ngừa kế chẳng hay
Còn đợi mưu cao trên chín bệ
Chắc rằng đời loạn đến rồi đây

tửu tận tình do tại