Chim công không biết trâu có sừng,
Khát uống suối lạnh bỗng phải dừng.
Cảnh đẹp đế đô thường dạo qua,
Đuôi biếc lộng lẫy, nhục chưa từng.
Trong sông, đề hồ nạt én bay,
Đem bùn vào làm dơ nhà ngọc.
Liễn Chước, hoàng tôn chịu nhục rồi,
Dân làng Bào bị chê không lo gốc.
Lão ông xin chớ doạ thiếu niên,
Gia cát, chương "Quý hoà" còn truyền.
Trượng phu lưu danh, vạn năm liền.
Chuyện nhỏ nhớ dai: trái đức hiền.

tửu tận tình do tại