Trời thu rụng sau thành,
Cửa đóng rồi, quỷ núi.
Hàng mận, cậu tôi che,
Bãi cỏ, ông lão hỏi.
Mày đỏ vì rối đời,
Mắt xanh chỉ nghẽn lối.
Xin nhắn khách Nguồn Đào,
Quan, ẩn đâu khác mấy!

tửu tận tình do tại