27/09/2023 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu Giáp tệ lư phụng tặng thị ngự tứ cữu biệt chi Lễ Lãng
巫峽敝廬奉贈侍禦四舅別之澧朗

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 06:42

 

Nguyên tác

江城秋日落,
山鬼閉門中。
行李淹吾舅,
誅茅問老翁。
赤眉猶世亂,
青眼只途窮。
傳語桃源客,
人今出處同。

Phiên âm

Giang thành thu nhật lạc,
Sơn quỷ bế môn trung.
Hàng lý yển ngô cữu,
Tru mao vấn lão ông.
Xích mi[1] do thế loạn,
Thanh nhãn[2] chỉ đồ cùng.
Truyền ngữ Đào Nguyên khách,
Nhân kim xuất xử đồng.

Dịch nghĩa

Mặt trời mùa thu rớt sau thành bên sông,
Trong đó quỉ núi đã đóng cửa rồi.
Hàng cây mận đã che khuất cậu của tôi,
Vạch cỏ kiếm ông già.
Lông mày đỏ là do đời còn loạn lạc,
Mắt xanh chỉ thấy nghẽn lối.
Xin nhắc cho khách Nguồn Đào,
Nay làm quan hay ở ẩn cũng như nhau thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời thu rụng sau thành,
Cửa đóng rồi, quỷ núi.
Hàng mận, cậu tôi che,
Bãi cỏ, ông lão hỏi.
Mày đỏ vì rối đời,
Mắt xanh chỉ nghẽn lối.
Xin nhắn khách Nguồn Đào,
Quan, ẩn đâu khác mấy!
(Năm 767)

[1] Chỉ bọn cướp cuối đời Tây Hán, lấy Lang Gia, Phàn Sùng làm sào huyệt, cùng với Vương Mãng 王莽 giao tranh. Bọn này bôi lông mày màu đỏ, vì thế mang tên.
[2] Chữ từ Tấn thư, Nguyễn Tịch truyện 阮籍傳: "Tịch đại duyệt, nãi kiến thanh nhãn" 籍大悅,乃見青眼 (Tịch mừng lớn, bèn thấy cặp mắt xanh lên), chỉ sự mừng vui, thoả ý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vu Giáp tệ lư phụng tặng thị ngự tứ cữu biệt chi Lễ Lãng