Nhà mới dựng cạnh hồ,
Xa nghe có khách tới.
Tự tay quét đường tre,
Đường người mây lá tối.
Chàng Phan quan chức hèn,
Giả Phó tài cao nổi.
Bỏ thuyền muốn lên bờ,
Hàng xóm liệu có nói?

tửu tận tình do tại