Cỏ biếc gặp ý xuân,
Nguyên, Tương thu vạn dặm.
Ngựa Sơn, ao cần đi,
Lầu Dữu, trăng tà lặn.
Nát bét, thơ vài bài,
Suốt đời, thuyền một tấm.
Nhà cao sóng lạnh ngăn,
Gò sáng thấy lấm chấm.

tửu tận tình do tại