Rượu say tiệc tiễn dứt,
Bến lạnh chỗ bước ra.
Dinh trung thừa ngoái cổ,
Vua ngoài họ mang thư.
Cây phong, yến sáng sải,
Lúa thành, nhạn sương sa.
Ông Sơn chẳng say rượu,
Thương Cát Cường nơi xa.

tửu tận tình do tại