Văn chương, cái còn mãi,
Ông Đậu đã tung hoành.
Ông không vào cảnh khó,
Ai kẻ đáng xứng danh.
Đọc sách Vân Các quán,
Thăm tơ Cẩm Quan thành.
Hoãn Hoa, tôi sẵn trúc,
Hãy đề thơ tỏ tình.

tửu tận tình do tại