23/10/2021 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đậu cửu quy Thành Đô
送竇九歸成都

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2015 05:09

 

Nguyên tác

文章亦不盡,
竇子才縱橫。
非爾更苦節,
何人符大名。
讀書雲閣觀,
問絹錦官城。
我有浣花竹,
題詩須一行。

Phiên âm

Văn chương diệc bất tận,
Đậu tử tài tung hoành.
Phi nhữ cánh khổ tiết,
Hà nhân phù đại danh.
Độc thư Vân Các quán,
Vấn quyên Cẩm Quan thành.
Ngã hữu Hoãn Hoa trúc,
Đề thi tu nhất hàng.

Dịch nghĩa

Văn chương là cái không hết được,
Tài của ông họ Đậu kia được phát huy.
Không có ông từng trải cảnh khốn khó,
Ai là người hợp với cái vinh dự lớn.
Ông nên đọc thư nơi quán Vân Các,
Hỏi việc làm tơ nơi thành Cẩm Quan.
Tôi có trúc nơi suối Hoãn Hoa,
Nên đến đó đề một hàng thơ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Văn chương, cái còn mãi,
Ông Đậu đã tung hoành.
Ông không vào cảnh khó,
Ai kẻ đáng xứng danh.
Đọc sách Vân Các quán,
Thăm tơ Cẩm Quan thành.
Hoãn Hoa, tôi sẵn trúc,
Hãy đề thơ tỏ tình.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Đậu cửu quy Thành Đô