Núi lạnh rực thành bến,
Màn gác mưa ướt mèm.
Mặt cát thêm lối tắt,
Cạnh đá ngăn lũ êm.
Rừng thông tình xa gửi.
Nhị cúc toả êm đềm.
Nước tràn khung đỏ ướt
Trăm lo dựa cột thềm.

tửu tận tình do tại