Cây núi mây phủ nhiều,
Sông lạnh vòng quanh đầu.
Tuyết ven mới đông đá,
Màn gió chẳng che lầu.
Xã tắc nhiều cay đắng,
An nguy do tham mưu.
Nghe ông bàn nghiệp chúa,
Cảm động bớt phiền ưu.

tửu tận tình do tại