Già Trịnh thân đã náu,
Tin Thai Châu truyền thông.
Cạnh mây biển ngã bệnh,
Men khe núi nhà nông.
Thâm nho đời rẻ rúng,
Tiền rượu người vẫn cung.
Mỏi ngóng sao Ngưu mãi,
Gươm báu không dịp dùng.

tửu tận tình do tại