Bóng nắng dời áo múa,
Dàn sáo, trời trong gần.
Mắt biếc liếc cùng nhịp,
Tóc mây liền bước chân.
Ngàn núi, chiều dừng ngựa,
Một sông ngát, quay thuyền.
Sứ-quân đã có vợ,
Chớ học giống chim chuyền.

tửu tận tình do tại