05/12/2022 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 2
數陪李梓州泛江,有女樂在諸舫,戲為豔曲二首贈李其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:13

 

Nguyên tác

白日移歌袖,
清霄近笛床。
翠眉縈度曲,
雲鬢儼分行。
立馬千山暮,
回舟一水香。
使君自有婦,
莫學野鴛鴦。

Phiên âm

Bạch nhật di ca tụ,
Thanh tiêu cận địch sàng.
Thuý my oanh độ khúc,
Vân mấn nghiễm phân hàng.
Lập mã thiên san mộ,
Hồi chu nhất thuỷ hương.
Sứ quân tự hữu phụ,
Mạc học dã uyên ương.

Dịch nghĩa

Bóng nắng di động tay áo khi ca múa,
Trời trong gần với dàn sáo.
Mày biếc đong đưa cùng khúc nhạc,
Tóc mây theo nhịp bước chân đi.
Dừng ngựa trước ngàn núi,
Quay thuyền trên một dòng sông thơm.
Sứ quân đã có vợ,
Chớ bắt chước chim uyên ương ngoài đồng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bóng nắng dời áo múa,
Dàn sáo, trời trong gần.
Mắt biếc liếc cùng nhịp,
Tóc mây liền bước chân.
Ngàn núi, chiều dừng ngựa,
Một sông ngát, quay thuyền.
Sứ-quân đã có vợ,
Chớ học giống chim chuyền.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 2