Chú em còn gánh chuyện xuôi thuyền,
Nhà sang làng Đỗ chẳng dự phần.
Lần này quan lớn lo yên Thục,
Về tới kinh đô tức tới Tần.
Mang ngọc đeo vàng ơn chủ báo,
Bỏ thuyền, lên ngựa trận địa bàn,
Chớ đợi thu sang ngâm tất suất,
Sớm nghe hoàng các vẽ kỳ lân.

tửu tận tình do tại