Khi gần trúc rậm rạp,
Khi qua người hay nào.
Hoa nấp đầy dưới gốc,
Dòng nhỏ chảy sang ao.
Khách về chẳng xa xóm,
Ly cạn, chiếu cuốn vào.
Thấy ông dáng đạo sĩ,
Từ đây bám xít xao.

tửu tận tình do tại