Lão kiết còn gì nữa,
Non nước ở yên rồi.
Chốn vắng quên tắm rửa,
Khách tới đàn sách lơi.
Nhắc con nồi cá nấu,
Treo tường giỏ quả rời.
Có nghe chèo thuyền cột,
Sau đó hỏi nhà tôi.

tửu tận tình do tại