Nửa đêm vang Vu Giáp,
Sông trong, sấm tháng mười.
Rồng rắn hết ẩn náu,
Trời đất cùng tranh ngôi.
Núi hoang lăn cán khắp,
Chân tường sâu mới ngoi.
Sao ghét mây mưa thế,
Nhà vua Sở phiền hoài.

tửu tận tình do tại