Bờ Sở gió bấc chướng,
Trời lạnh kêu vạc cò.
Bãi dâng mù cây cỏ,
Tuyết múa trên sông hồ.
Thổi mũ thỉnh thoảng rớt,
Dây thuyền ngày ngày trơ
Nghe tiếng ngoài quán dịch,
Quầy rượu tìm lối vô.

tửu tận tình do tại