Vì vụng, cỏ làm mái,
Rờm rợp chẳng còn khe.
Sông liền đền Thần Nữ,
Đất ngăn đài ngóng quê.
Tiếc sắc già lần tới,
Các em không thấy về.
Việc đời với giặc giã,
Quay đầu những tái tê.

tửu tận tình do tại