Sau loạn càng thấy rõ,
Tin tức thật nhập nhằng.
Ngày nay khuyên chẳng khứng,
Bạn cũ gặp nạn thương.
Rối rít cưỡi ngựa trắng,
Luống cuống quấn khăn vàng.
Cung điện nhà Tuỳ đó,
Sao nhiều lần tan hoang.

tửu tận tình do tại