Thường sau khi vui chơi,
Sấm chớp khắp đất trời.
Nơi vạn dặm ngày trải,
Đầu bạc vẫn vậy thôi.
Năm hết còn chia cách,
Bên sông thân bèo trôi.
Chớ nói vì khác chốn,
Ăn uống giống mấy hồi.

tửu tận tình do tại